Hoạt động cộng đồng
Cộng đồng và nội dung chính thức cho mọi trò chơi và phần mềm trên Steam.  
Trung tâm phổ biến
Team Fortress 2
398 tác phẩm mới tuần này
Enderal: Forgotten Stories
391 ảnh chụp mới tuần này
RAGE 2
74 ảnh chụp mới tuần này
Assassin's Creed Odyssey
41 tác phẩm mới tuần này