Hoạt động cộng đồng
Cộng đồng và nội dung chính thức cho mọi trò chơi và phần mềm trên Steam.  
Trung tâm phổ biến
DOOM
3 tác phẩm mới tuần này
Spirit of the North
2 tác phẩm mới tuần này
Shadow Warrior 2
142 ảnh chụp mới tuần này
Fallout 4
51 tác phẩm mới tuần này