Hoạt động cộng đồng
Cộng đồng và nội dung chính thức cho mọi trò chơi và phần mềm trên Steam.  
Trung tâm phổ biến
Finding the Soul Orb
1 ảnh chụp mới tuần này
Grand Theft Auto V
46,572 ảnh chụp mới tuần này
Rise of the Tomb Raider
15 tác phẩm mới tuần này
Tomb Raider
5,357 ảnh chụp mới tuần này