Hoạt động cộng đồng
Cộng đồng và nội dung chính thức cho mọi trò chơi và phần mềm trên Steam.  
Trung tâm phổ biến
ShareX
17 tác phẩm mới tuần này
Cinders
2 ảnh chụp mới tuần này
Team Fortress 2
31 vật phẩm workshop mới tuần này
Unforgiving - A Northern Hymn
1 tác phẩm mới tuần này